Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Finans Gjeldsfinansiering

Gjeldsfinansiering

En overordnet målsetning i konsernets retningslinjer for finans, er å sørge for at konsernet har finansiell handlefrihet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Finansiell handlefrihet gir divisjoner og staber mulighet til å operasjonalisere strategier og nå sine mål. Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital til samlet å dekke:

  • Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
  • Refinansieringsrisiko
  • Normal ekspansjonstakt uten at enkeltprosjekter utløser særskilte finansieringstiltak. Det vil si tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier.

 
Finansieringskilder

Konsernet benytter flere kilder til finansiering:

  • Sertifikatlån (kortsiktig)
  • Norske obligasjonslån
  • Banklån
  • Private placement
  • Trekkfasiliteter

Konsernet har en sentralisert finansfunksjon og ekstern finansiering tas opp av morselskapet.  Kapitalbehov i datterselskaper dekkes av interne lån og egenkapitalfinansiering. 

For fullstendig oversikt over finansiering, se finansiell årsrapport og bærekraftrapport.  


Covenants

Konsernet har i dag følgende finansielle covenants knyttet til noen av låneavtalene:

  • Netto rentebærende gjeld < 3,5  x EBITDA
  • Egenkapitalandel > 25%

 

Rating

Konsernet har ingen offisiell kredittrating.

Obligasjonslån - dokumenter 2015

Registreringsdokument

Verdipapirdokument ISIN NO 0010745243

Verdipapirdokument ISIN NO 0010745250

Verdipapirdokument ISIN NO 0010745532