Gjeldsfinansiering

En overordnet målsetning i konsernets retningslinjer for finans, er å sørge for at konsernet har finansiell handlefrihet.

Posten- og Bring-bud.

Finansiell handlefrihet gir divisjoner og staber mulighet til å operasjonalisere strategier og nå sine mål. Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital til samlet å dekke:

  • Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
  • Refinansieringsrisiko
  • Normal ekspansjonstakt uten at enkeltprosjekter utløser særskilte finansieringstiltak. Det vil si tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier.

Finansieringskilder

Konsernet benytter flere kilder til finansiering:

  • Sertifikatlån (kortsiktig)
  • Norske obligasjonslån
  • Banklån
  • Private placement
  • Trekkfasiliteter

Konsernet har en sentralisert finansfunksjon og ekstern finansiering tas opp av morselskapet. Kapitalbehov i datterselskaper dekkes av interne lån og egenkapitalfinansiering. 

For fullstendig oversikt over finansiering, se vår årsrapport.

Covenants

Konsernet har i dag følgende finansielle covenants knyttet til noen av låneavtalene:

  • Netto rentebærende gjeld < 3,5  x EBITDA
  • Egenkapitalandel > 20%

Rating

Posten Norge AS er tildelt rating «A+» av Scope Rating. 

Selskapets senior usikrede gjeld er også tildelt «A+».

Obligasjonslån - dokumenter 2015

Registreringsdokument
Verdipapirdokument ISIN NO 0010745532

Obligasjonslån – dokumenter 2017

Registeringsdokument Posten Norge AS
Verdipapirdokument ISIN NO 0010798333

Grønt obligasjonslån – 2021

Posten Norge AS Green Finance Framework
Second Opinion fra Cicero
Registration Document
Security Note ISIN NO 0011157281
Security Note ISIN NO 0011157299

Selskapspresentasjon

Del artikkelen