Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Posten og Bring jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber med dette. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det innebærer blant annet at vi gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger, som følger en klar struktur og rekkefølge på seks trinn.

 

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv
Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Under forklarer vi kort hvordan vi jobber innenfor disse trinnene:

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Ansvarlighet er forankret i våre prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring, inkludert Etisk standard for leverandører. Ansvaret for gjennomføring av arbeidet med etikk i leverandørkjeden defineres i konsernets styrende dokumenter. Konsernstab Mennesker og bærekraft har ansvar for innholdet i styrende dokumenter, koordinering, intern rådgivning og rapportering mens andre konsernstaber og divisjonene har ansvar for etterlevelse og oppfølging.

2. Kartlegge risiko: Det er vurdert risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samtlige kategorier av konsernets leverandører. Vår viktigste innkjøpskategori er transporttjenester. Det er en bransje der risiko for uanstendige arbeidsforhold er høy og denne delen av vår leverandørkjede blir derfor prioritert med tanke på tiltak og oppfølging. Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil vurderes innen flere anskaffelseskategorier.

3. Iverksette tiltak mot negative konsekvenser: Vi arbeider strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede. Vi ønsker å sikre at leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt:

a. Alle nye leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske standard for leverandører. Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet osv.

b. Vi vurderer våre leverandører gjennom bakgrunnssjekker, egenevalueringer, uanmeldte kontroller med intervju av sjåfør/kontroll av kjøretøy og systemrevisjoner hos transportørene.

c. Når vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard for leverandører, må leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. De fleste leverandører er villige til å rette opp forholdene. De som ikke er i stand til eller er villig til å rette opp forholdene kan ikke fortsette som leverandører til Posten og Bring.

d. I noen tilfeller ser vi også at vår egen anskaffelsespraksis kan bidra til å øke risikoen for uanstendige arbeidsforhold. I disse tilfellene gjennomgår vi vår egen praksis og forbedrer den.

4. Oppfølging: Forbedringstiltak hos leverandører følges opp slik at vi sikrer at forholdene ordnes opp i. Vi logger avvik og resultater og rapporterer på dette i års- og bærekraftrapporten.

5. Kommunisere med interessenter: Posten og Bring mottar mange henvendelse fra kunder, presse og andre interessenter om arbeidet med leverandøroppfølgingen. I tillegg til at vi rapporterer om arbeidet i års- og bærekraftrapporten, besvarer vi slike henvendelser løpende.

6. Samarbeide om gjenoppretting/erstatning: Vi følger opp saker som krever erstatning eller gjenoppretting av skade. Per i dag har vi ikke hatt noen slike saker.

Du kan lese mer om arbeidet med leverandørstyring og etikk i leverandørkjeden i års- og bærekraftrapporten vår.

For mer informasjon om hvordan Posten Norge AS jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til apenhetsloven@posten.no. Henvendelse via post kan sendes til:

Posten Norge AS.
Postboks 1500 Sentrum.
0001 Oslo.

Del artikkelen