Selskapsform og styring

God eierstyring og selskapsledelse er en forutsetning for at Posten Norge AS skal være et lønnsomt og kraftfullt selskap.

Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap, og er morselskapet i Posten Norge-konsernet. Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på og i henhold til norsk lov og den norske stats til enhver tid gjeldende eierpolitikk

Ansvaret for å forvalte statens eierskap i Posten Norge AS ble overført fra Samferdselsdepertamentet til Nærings- og fiskeridepartementet i januar 2017. Du kan lese mer om dette her.

Postbud leverer post i postkasse ved en landevei
Posten Norge sitt samfunnsoppdrag er å sikre et landsdekkende formidlingstilbud av post til rimelig pris og god kvalitet.

I henhold til selskapets vedtekter, skal ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni hvert år. Den norske stat ved næringsministeren er selskapets generalforsamling. Her finner du generalforsamlingsprotokoller fra 2002 og frem til i dag.

Posten Norge er i kraft av sin virksomhet en betydelig samfunnsaktør og er i konsesjonen fra Samferdselsdepartementet gitt et viktig samfunnsoppdrag. Konsernet driver på forretningsmessig grunnlag post- og logistikkvirksomhet, samt annen virksomhet som står i direkte sammenheng med dette. Dette fremgår av Postens vedtekter § 3. Vedtektene finnes i sin helhet her.

Her kan du lese den siste stortingsmeldingen om virksomheten til Posten Norge AS.