Meny (første nivå) og søk

Forsiden Bærekraft Miljø Miljøtiltak i Posten og Bring

Miljøtiltak i Posten og Bring

Slik får vi ned utslippene våre.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Transport

Posten og Bring er en av Nordens største transportvirksomheter. Vi vet vi er en del av problemet, men vi ønsker å være en del av løsningen. Miljø er derfor et av konsernets viktigste satsingsområder innenfor samfunnsansvar. Konsernets to største klimautfordringer er å redusere CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy og minimere lokal forurensning. Våre største tiltak er derfor å fase ut fossilt drivstoff for tyngre kjøretøy og elektrifisere kjøretøy i byene. Vi har over 1700 null- og lavutslippskjøretøy, tar i bruk fornybare drivstoff og deltar i prosjekter for å drive utviklingen av et grønt skifte i transportsektoren.

Verdens lengste kortesje av elektriske postbiler.

Fornybar diesel for tungtransport

Konsernet har besluttet å ta i bruk fornybar diesel for tyngre kjøretøy og har investert i 10 tankanlegg på våre terminaler. Alt fornybart drivstoff som konsernet benytter på sine kjøretøy i Norge og Sverige, er sertifisert etter EUs bærekraftskriterier.

I 2017 hadde Posten og Bring over 400 lastebiler på norske og svenske veier som benyttet 100 % fornybar diesel, totalt 9 millioner liter. Bring i Sverige har gjennomført en pilot for å teste ut HVO på lette lastebiler hvor leverandørene ikke godkjenner bruk av fornybar diesel som drivstoff. Denne piloten har vist gode resultater, og prosjektet utvides i 2018. Konsernet har 93 biogasskjøretøy i Stavanger, Oslo og Jevnaker. I 2017 tok vi i bruk biogasskjøretøy også i Skien. I Bergen testes kjøretøy som går på bioetanol.

Norges største kjøretøypark med nullutslippsteknologi

Konsernet har Norges største elektriske kjøretøypark med over 1200 kjøretøy. Vår satsing på elektriske kjøretøy skaper grønne arbeidsplasser, og i 2016 åpnet Loyds en ny fabrikk i Fredrikstad for å produsere flere el-mopeder. Konsernets satsing på nullutslippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til at 43 sentrumsområder i byer/tettsteder over hele Norge har helt utslippsfri postdistribusjon.

Konsernet utvider sin el-bilsatsing ved å være en av de første i Norge til å bestille Tesla Semi og den første i Norden til å teste den elektriske varebilen Maxsus, produsert av kinesiske Saic. Den elektriske varebilen har en størrelse som gjør at den kan benyttes til utlevering av pakker og gods. Varebilen skal benyttes i Oslo sentrum, og vil bidra til å bygge et marked, og vise at elektrisitet er et godt alternativ også i dette segmentet. I Helsinki i Finland testes også en mindre elektrisk varebil i by-distribusjon.

Bring mottok Transportföretagens hållbarhetspris for 2017 for prosjektet "Älskade stad". Initiativet er et kommersielt bærekraftig og industrielt samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring, Vasakronan og Stockholm. Målet er å sammen øke tempoet og få mer bærekraftige miljøinitiativer som drar nytte av et levende bymiljø. Dette tiltaket benytter en elektrisk bil som koordinerer distribusjon av gods og pakker og avfallslogistikk i sentrale Stockholm, noe som reduserer transport av både innkommende og utgående avfall. Samarbeidet er skalerbart og kan utvides både i Stockholm og i flere byer samt med flere bedrifter.

Älskade stad i Stockholm

Moderne kjøretøypark

Posten og Bring har hyppig utskiftingstakt på våre kjøretøy, ca. 2 år. Kjøretøyparken har moderne teknologi, som bidrar til reduserte lokale utslipp, 91 % av kjøretøyene har EuroVI-motor og 9 % har EuroV-motor. Konsernet har innført hastighetsreduksjon som standard på alle nye biler og har i dag 650 lastebiler med hastighetsbegrensning, noe som gir fordeler både når det gjelder miljø og sikkerhet.

Togløsninger

Konsernet ser hele tiden etter togløsninger i samarbeid med våre kunder. Bring Linehaul har startet opp frakt av søppel på tog til Sverige, Jönköping – Bergen – Jönköping, med støtte fra Miljøfondet. De startet opp med to containere og utvidet dette til 30 containere. Etablering av nytt logistikksenter på Alnabru gir nærhet til tog for våre kunder.

Bygninger og energi

Posten og Bring  har kontinuerlig fokus på å effektivisere energi og arealbruk. Konsernet bruker fornybar elektrisitet, samtidig som vi jobber med å redusere energibruken. I tillegg til dette jobbes det aktivt med å miljøsertifisere enheter i Norge og Sverige.

Arealeffektivisering og samlokalisering

De senere årene har konsernet etablert en ny terminalstruktur i Norge og Sverige. Dette betyr at flere enheter samlokaliseres i nye energieffektive bygg med innovative energiløsninger. Det reduserer både energiforbruk og antall kjørte kilometere.

I 2017 åpnet to nye moderne logistikkterminaler. Den ene terminalen er på Alnabru og skal varmes opp med jordvarme, med mer enn 30 varmebrønner som går 230 meter ned i grunnen. I den nye kjøle- og fryseterminalen blir det full energigjenvinning. Disse byggene erstatter flere terminaler i Oslo-området, noe som reduserer ca 10.000 kjørte kilometer per dag i Oslo-området.

I Trondheim åpnet konsernet i 2017 Europas mest energieffektive logistikksenter. Dette bygget har flere innovative energiløsninger, som blant annet solceller og vindkraft på taket som gir energi til et energilager som lader regionens el-biler. Utebelysningen er selvstendige lysmaster drevet av vindkraft og solceller, og som i tillegg kan benyttes til å lade ansattes el-sykler. I Sverige og Danmark har flere eksisterende terminaler montert solceller.

Posten og Brings logistikksenter Trondheim, som åpnet våren 2017, er Europas mest miljøvennlige terminal.

Standardisering og sertifisering

Miljøsertifiseringer gir en tydelig dokumentasjon av miljøarbeidet som gjøres på den enkelte enhet og bidrar til å engasjere hver enkelt medarbeider.

Konsern - Bilde_Signe_2

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig miljøsertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. I Postens miljøarbeid er miljøfyrtårnsertifiseringer ett av flere miljøtiltak. I konsernet er totalt 45 bygg sertifisert i Miljøfyrtårnet. Vi erfarer store fordeler med denne sertifiseringen, men er også underlagt strenge miljøkrav:

  • Virksomhetene oppfyller ulike bransjekrav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
  • Miljøfyrtårn arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.
  • Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.
  • Fokus på miljø gir direkte besparelser i lavere energiforbruk og mindre avfall.
  • Alle Miljøfyrtårn utarbeider klima-og miljørapport hvert år. Kontakt gjerne konsernstab HR/HMS for kopi av rapporter.

Bring i Sverige er sertifisert etter ISO 14001. Posten leverer klimaregnskap i henhold til Greenhouse Gas Protocol.

Opprinnelsesgaranti for energi

Konsernet kjøper strøm med opprinnelsesgaranti for hele sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Dette innebærer at strømmen produseres av fornybare kilder, som vind- og vannkraft, og at ingen fossile kilder brukes.

Energieffektivisering

Konsernet jobber aktivt med å redusere strømforbruket. Dette gjøres bl.a. ved at store deler av konsernet registrerer sitt strømforbruk i et felles system, noe som gir et detaljert bilde av strømforbruket helt ned på timenivå. Miljøfondet har gitt støtte til å etablere ENØK-tiltak, som for eksempel solcellepaneler, energikartlegginger, bevegelsessensorer og ledbelysning i frysehus samt innovative energiløsninger, som energi fra vind og sol, for å lade el-biler og lysmaster drevet av solceller og vindturbiner.

Miljøtiltak hos Logistikcenter Göteborg.

Avfall

Posten har i lang tid hatt fokus på å øke kildesorteringen av konsernets avfall, og har en kildesorteringsgrad på over 80 prosent. Et eksempel et stort oppussingsprosjekt på hovedkontoret i 2017 som har lagt stor vekt på å redusere avfall og ha høy grad av gjenvinning. I oppussingsprosjektet reduseres arealforbruket med to etasjer, over 700 stoler trekkes om og gjenbrukes, og alle skap og 70 prosent av møtebord gjenbrukes. Alle overskuddsmøbler selges eller gis bort. Posten Norge AS er medlem av Grønt Punkt.

Kunder, innkjøp og samarbeidspartnere

En viktig del av miljøarbeidet er samarbeidet og dialogen med kunder og samarbeidspartnere. Flere og flere av våre kunder etterspør miljøvennlige alternativer. Konsernet samarbeider med flere ulike interessenter – alt fra myndigheter til stiftelser og næringsliv – for å drive miljøarbeidet og legge til rette for forutsigbarhet og gode rammebetingelser. Les mer om våre samarbeid her.

Klimanøytrale tjenester

Posten og Bring tilbyr klimanøytral servicepakke og klimanøytral distribusjon som er brevpost og reklame som distribueres i Norge. De viktigste interne tiltakene for å redusere CO2-utslipp for denne tjenesten, er å ta i bruk kjøretøy uten fossilt drivstoff og å gjennomføre kurs i miljøeffektiv kjøring for sjåfører. I dag er det umulig å gjøre denne tjenesten helt CO2-fri. For å kompensere for restutslippet kjøper Posten klimakvoter. Les mer om våre klimanøytrale tjenester her.

Miljøkrav ved innkjøp

Store deler av konsernets utslipp er fra underleverandører. Det er avgjørende at konsernet stiller tydelig krav til og samarbeider med sine leverandører i alle innkjøpsstadier, inkludert pre-kvalifisering til kontraktsoppfølging. Konsernet har også blitt medlem av Svanens Innkjøperklubb, noe som innebærer at vi jobber aktivt med å øke andelen svanemerkede produkter og tjenester i de innkjøpene som Posten gjør.

Oppfølging av leverandører

Konsernet stiller tydelige miljøkrav til sine transportleverandører når det gjelder euroklasse, hastighetsbegrensning og opplæring i miljøeffektiv kjøring.  Leverandørene må godkjenne konsernets miljøerklæring og besvare en årlig egenvurdering av sin miljøprestasjon. Du kan lese mer om konsernets leverandørstyring her og i konsernets bærekraftrapport (PDF).

Medarbeidere

Medarbeiderne i Posten og Bring er en av de viktigste faktorene for å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor satses det mye på kompetanseøkning innen miljøområdet.

Opplæring i miljøeffektiv kjøring

Konsernet legger vekt på miljøeffektiv kjøring for sjåfører, også de med førerklasse B. Alle sjåfører i Posten og Bring for tyngre kjøretøy gjennomfører etterutdanning for yrkessjåfører hvert femte år, og det er etablert et opplæringsprogram med landsdekkende kursleverandører. I dette ukes kurset er miljøeffektiv kjøring er en viktig del. Det er montert kjørecomputere i ca. 1500 kjøretøy for oppfølging. Dette bidrar til redusert drivstofforbruk og tomgangskjøring.

Miljø e-læringsprogrammet «Steg for steg»

Konsernet lanserte et eget miljø e-læringsprogram for alle ansatte i 2015. Kurset er skreddersydd for Posten og Bring. Hensikten er å gi grunnleggende opplæring i konsernets miljøarbeid, samt inspirere til å gjøre gode miljøvalg.

Miljøfondet – Finding Green Ways

I 2012 lanserte konsernet Miljøfondet, som har som mål å engasjere medarbeiderne til å finne tiltak som kan redusere konsernets miljøpåvirkning. Alle medarbeiderne har mulighet til å søke om bidrag fra Miljøfondet til prosjekter som reduserer konsernets miljøpåvirkning.

Blant tiltakene som har mottatt støtte, er el-biler, biogasslastebiler, el-sykler, solcellepaneler på terminaltak og andre innovative energiløsninger i bygg, ladestasjoner, sykkelkampanjer, forskningsprosjekter og innføring av kildesortering. 

Frem til 2017 har Miljøfondet behandlet 278 søknader, hvorav 117 søknader er innvilget. Tiltakene som har mottatt støtte fra Miljøfondet, har en estimert besparelse på 56 000 tonn CO2. Miljøfondet avslutter i 2018 og erstattes med en sentral støtte for å pilotere og teste ut miljøeffektive kjøretøy.