Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Miljø Miljøtiltak i Posten og Bring

Miljøtiltak i Posten og Bring

Slik får vi ned utslippene våre.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Verdens lengste kortesje av elektriske postbiler.

Transport

Transport en den største utslippskilden med over 30%. Som en av Nordens største transportvirksomheter er særlig CO2-utslipp fra kjøretøy betydelig. Vi er en del av problemet, men også en del av løsningen. Derfor bytter vi ut kjøretøyparken til alternative kjøretøy, benytter fornybart drivstoff og deltar i prosjekter for å drive utviklingen. Vår ambisjon er å kun benytte fornybare energikilder i våre kjøretøy.

Posten og Bring er i gang med å fase ut fossile kjøretøy, og vi har gjennom flere år vært en pådriver for å teste og pilotere nye miljøeffektive løsninger og for skape et marked for nullutslippsløsninger. Vi var første i Norge til å ta i bruk store elektriske varebiler fra Maxus og E-Crafter. Vi har også bestilt elektriske trekkvogner fra Nicola og Tesla.

Vi har kommet langt med elektrifisering av kjøretøyparken og har Norges største kjøretøypark bestående av over 1100 elektriske kjøretøy bestående av 470 el-mopeder, 510 små el-biler og ca. 40 store el-varebiler, 120 el-traller.

Vi satser på nullutslippsløsninger

Konsernets satsning på nullutslippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til at 49 byer over hele Norge har utslipps-fri postdistribusjon. I 2019 har vi utvidet vi vår satsning til også å gjelde pakkedistribusjon med en rekke tiltak, som for eksempel:

  • #Elskedeby er etablert i Stockholm, Malmø, Oslo og Trondheim og er et samarbeid mellom Posten og Bring, Ragn-sells og KLP. Konseptet er et samlastingskonsept hvor man distribuerer ut pakker og henter inn avfall med samme elektriske kjøretøyet.
  • Vi tester ut en rekke ulike elektriske lastesyker i Norge, Sverige og Danmark og har lansert nullutslipp hjemkjøring i flere byer i Sverige.
  • I Oslo har vi erstattet alle fossile varebiler med elektriske kjøretøy, lastesyker og mopeder. Dette har ført til at 1.200 bedriftskunder nå får sine varer levert utslippsfritt.
  • Konsernet har 430 tunge kjøretøy på HVO, Biogass og RME og har utslippsfri distribusjon i Vågårda og utslippsfri hjemkjøring i Malmø.
  • Vi har investert i selskapet Inzile for å utvikle elektriske kjøretøy, fem av disse skal testes for Bring i Sverige. Vi har i samarbeid med Loyds i Fredrikstad bidratt til å videreutvikle Paxster slik at den kan benyttes til distribusjon av pakker.

Les om flere av våre tiltak i Års- og bærekraftrapporen.

Älskade stad i Stockholm

Togløsninger

Vi er Norges største bruker av godstransport på bane og daglig flytter vi i snitt 360 vogntog fra vei til bane. Posten og Brings hovedterminal for distribusjon av pakker og gods er lokalisert på Alnabru i Oslo. Logistikksenteret er en samlokalisering av Posten og Brings tidligere terminaler på Karihaugen og Skårer. Logistikksenteret har en ideell beliggenhet – sentralt i Oslo og med nærhet til jernbanens godsterminal.

Kunder, innkjøp og samarbeidspartnere

En viktig del av miljøarbeidet er samarbeid og dialog med kunder og samarbeidspartnere. Flere av våre kunder etterspør miljøeffektive løsninger. Konsernet samarbeider derfor med flere ulike interessenter – alt fra myndigheter til stiftelser og næringslivet for å drive miljøarbeidet fremover og legge til rette for forutsigbarhet og gode rammebetingelser.

Vi stiller tydelig miljøkrav i inngåtte avtaler med transportleverandører og i alle innkjøpsstadier, inkludert pre-kvalifisering til kontraktsoppfølging. Konsernet er medlem av Grønt Punkt og Svanens Innkjøperklubb,noe som innebærer at vi jobber aktivt med å øke andelen svanemerkede produkter og tjenester.

Les mer om våre samarbeid her.

Oppfølging av leverandører

Konsernet stiller tydelige miljøkrav til sine transportleverandører når det gjelder euroklasse, hastighetsbegrensning og opplæring i miljøeffektiv kjøring for tunge kjøretøy og alder for lette kjøretøy. Leverandørene må godkjenne konsernets miljøerklæring og besvare en årlig egenvurdering av sin miljøprestasjon. Du kan lese mer om konsernets leverandørstyring her.

Medarbeidere

Medarbeiderne i Posten og Bring er en av de viktigste faktorene for å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor satses det mye på kompetanseøkning innen miljøområdet. I tillegg til dette finnes Miljøfondet, som gjør det mulig for medarbeiderne å engasjere seg i miljøarbeidet.

Konsernet legger vekt på miljøeffektiv kjøring for sjåfører. Alle sjåfører i Posten og Bring for tyngre kjøretøy gjennomfører etterutdanning for yrkessjåfører hvert femte år, og det er etablert et opplæringsprogram med landsdekkende kursleverandører. I dette kurset er miljøeffektiv kjøring er en viktig del.

I 2014 startet arbeidet med å montere kjørecomputere i våre tyngre kjøretøy, det er nå montert over 1500 kjørecomputere. Dette bidrar til redusert drivstofforbruk og tomgangskjøring.

Konsernet har utviklet et eget miljø e-læringsprogram for alle ansatte. Kurset er skreddersydd for Posten og Bring. Hensikten er å gi grunnleggende opplæring i konsernets miljøarbeid, samt inspirere til å gjøre gode miljøvalg. Per 2019 har over 2000 medarbeidere har gjennomført kurset.

Bygninger og energi

Posten og Bring har kontinuerlig fokus på å redusere og effektivisere energi og arealbruk. Vi benytter fornybar elektrisitet samtidig som vi jobber med å redusere energibruken. I tillegg til dette jobbes det aktivt med å miljøsertifisere enheter i Norge og Sverige. Vår ambisjon er å kun fornybare energikilder i bygg innen 2025 Du kan lese mer om hvordan vi jobber med dette i vår Års- og bærekraftrapport.

Posten og Brings logistikksenter Trondheim, som åpnet våren 2017, er Europas mest miljøvennlige terminal.

Avfall og sertifisering

Posten har i lang tid hatt fokus på å øke kildesorteringen av konsernets avfall, og har en kildesorteringsgrad på over 80 prosent.

Miljøsertifiseringer gir en tydelig dokumentasjon av miljøarbeidet som gjøres på den enkelte enhet og bidrar til å engasjere hver enkelt medarbeider. 

Konsern - Bilde_Signe_2

Energieffektivisering og opprinnelsesgaranti 

Posten og Bring kjøper opprinnelsesgaranti for hele sitt energiforbruk for virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Dette innebærer en garanti for at det produseres energi fra fornybare kilder, som vind- og vannkraft tilsvarende hele vårt energiforbruk.

Konsernet jobber aktivt med å redusere strømforbruket. Dette gjøres bl.a. ved at store deler av konsernet registrerer sitt strømforbruk i et felles system, noe som gir et detaljert bilde av strømforbruket helt ned på timenivå. Det er også gitt støtte til å etablere ENØK-tiltak, som for eksempel solcellepaneler, energikartlegginger, bevegelsessensorer og ledbelysning i frysehus samt innovative energiløsninger, som energi fra vind og sol, for å lade el-biler og lysmaster drevet av solceller og vindturbiner.

Miljøtiltak hos Logistikcenter Göteborg.