Meny (første nivå) og søk

Sterk konkurranse

Konkurransen mellom tunge nordiske aktører og store internasjonale nettverk gjør at prisene stadig presses nedover.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Norsk økonomi er svak, med lav vekst i fastlandsøkonomien. Dette bunner i fall i oljeinvesteringene og laber fart i det private forbruket. En høyere oljepris kombinert med kraftige kostnadskutt i leverandørindustrien kommer fremover til å øke prosjektaktiviteten i oljesektoren. Fallet i eksport og en svakere forbruksvekst førte også til at veksten i svensk økonomi avtok i 2016.

Det er en klar sammenheng mellom økonomisk vekst i Norden og veksten i logistikkmarkedet. Logistikkmarkedet har vært avventende med lav vekst og fallende lønnsomhet de siste årene. I Norge har nedgangen i oljesektoren de siste årene skapt negative ringvirkninger med overkapasitet og prispress.

I Sverige har veksten vært positiv de siste årene, men konkurransen er sterk og lønnsomheten er under press. Konkurransen mellom tunge nordiske aktører og store internasjonale nettverk gjør at prisene stadig presses nedover. Over tid blir konsekvensene at prisene faller så mye at det tvinger frem mer kostnadseffektive logistikknettverk. 

PostNord har økt aktiviteten innenfor det lønnsomme SMB-segmentet og møter markedet med lave priser. De tilbyr også, gjennom samarbeidet med HeltHjem, et konkurransedyktig alternativ for småvarer i postkasse/på dørmatten. Det er også flere Private-Equity selskap som konsoliderer pakkevolumer fra flere kunder for å fremforhandle bedre priser på det samlede volumet. 

Internasjonale varestrømmer

Flere kunder ønsker samordning og forenkling av sitt totale logistikkbehov gjennom færre leverandører og sentraliserte lagre, særlig i Sør-Sverige, og i noe mindre grad fra det sentrale Østlandet. Den pågående globaliseringen fører til stadig større internasjonale varestrømmer, noe som gir sterkere konkurranse fra lavprisaktører. Handelsbedrifter fra det sentrale Europa ser muligheter for vekst i Norden og det skjer strukturelle endringer både i logistikkbransjen og handelsnæringen, der tradisjonelle grenser for hva den enkelte aktør tar ansvar for, endrer seg. Av den grunn blir det stadig viktigere å sikre volumer til Norden, som oppstår utenfor regionen. Dette gjelder spesielt innen pakke- og godssegmentet. 

Konkurransesituasjonen i det nordiske markedet preges også av en fortløpende konsolidering hvor tre internasjonale aktører nå er markedsledere med til sammen av 30 prosent av markedet, mens de ti største aktørene står for rundt halvparten av markedsomsetningen.

Oppkjøpstrend 

Over tid har oppkjøp vært viktig for de nordiske post- og logistikkaktørene for å sikre vekst og markedsposisjoner. De siste årene har det vært relativt få oppkjøp og oppkjøpene har vært av mindre selskaper for å komplementere verdikjeden eller innta posisjon regionalt/lokalt.