Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Post- og logistikkmarkedet Økt konkurranse i logistikkmarkedet

Økt konkurranse i logistikkmarkedet

Konkurransen mellom tunge nordiske aktører og store internasjonale nettverk gjør at prisene stadig presses nedover.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Den globale økonomien har fortsatt å styrke seg gjennom 2017. Euroområdet virker å ha passert konjunkturbunnen, og konjunkturoppgangen ser ut til å bli noe sterkere enn først antatt. Redusert arbeidsledighet har styrket konsumentenes tro på økonomien, og økt kapasitetsutnyttelse har ført til økt behov for investeringer.

Svak vekst i økonomien

Den svenske økonomien er i sterk vekst. Produksjonen har økt gjennom 2017, som sammen med en redusert arbeidsledighet gir gode generelle vekstmuligheter. Den svenske kronen er fortsatt relativt svak, og gjør at svensk eksport har en sterk konkurransekraft. Nedsiden i den svenske økonomien er relatert til svakt fallende boligpriser som ved vedvarende fall kan gi ringvirkninger i resten av økonomien.

I Norge er den økonomiske veksten svakere enn i Sverige. Drivkreftene som har bidratt til å redusere lavkonjunkturen, er forventet å få en mer nøytral rolle fremover. Det er ventet en svak vekst med økte oljeinvesteringer og økt internasjonal vekst som viktige bidragsytere. Dette gjør at den økonomiske veksten sannsynligvis blir svak, men positiv.

Det er en klar sammenheng mellom veksten i logistikkmarkedet og i økonomien generelt. Logistikkmarkedet i Norge har vært utfordrende også i 2017. Den økonomiske veksten har gitt noe høyere volumer, men sterk konkurranse i markedet har ført til prispress. Det er litt større aktivitet og vekst i det svenske markedet, men også her bidrar konkurransen mellom store nordiske aktører og internasjonale nettverk til at prisene stadig presses nedover. Over tid blir konsekvensene at prisene faller så mye at det tvinger frem mer kostnadseffektive logistikknettverk, hvilket også treffer Posten og Bring.

Konkurransesituasjonen i det nordiske markedet preges også av en fortløpende konsolidering hvor tre internasjonale konsern og de tidligere postselskapene er de dominerende aktørene. Disse fem aktørene står for over 40 prosent av det totale logistikkmarkedet.

Kunder ønsker samordning

En trend i markedet er at flere kunder ønsker samordning og forenkling av sitt totale logistikkbehov, gjennom færre leverandører og sentraliserte lagre, særlig i Sør-Sverige, og i noe mindre grad fra det sentrale Østlandet. Den pågående globaliseringen fører til stadig større internasjonale varestrømmer, noe som gir sterkere konkurranse fra lavprisaktører. Handelsbedrifter fra det sentrale Europa ser muligheter for vekst i Norden, og det skjer strukturelle endringer både i logistikkbransjen og handelsnæringen, der tradisjonelle grenser for hva den enkelte aktør tar ansvar for, endrer seg. Av den grunn blir det stadig viktigere å sikre volumer til Norden som oppstår utenfor våre nærområder. Dette gjelder spesielt innen pakke- og godssegmentet.