Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Bærekraft Miljø Miljøtiltak i Posten og Bring

Miljøtiltak i Posten og Bring

Slik får vi ned utslippene våre.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

17. november 2015 kjørte 25 nye postbiler fra Drammen til Østlandsterminalen, og dannet verdens lengste kortesje av elektriske postbiler.

Transport

Som en av Nordens største transportvirksomheter er særlig belastningen fra CO2-utslipp betydelig. Vi vet vi er en del av problemet, men vi ønsker også å være en del av løsningen. Derfor bytter vi ut kjøretøyparken til mer alternative kjøretøy. Vi har over 2000 lavutslippskjøretøy, tar i bruk fornybare drivstoff og deltar i prosjekter for å drive utviklingen av et grønt skifte i transportsektoren.

Fornybar diesel for tungtransport

Konsernet har besluttet å ta i bruk fornybar diesel for tyngre kjøretøy og har investert i 10 tankanlegg på sine terminaler. Alt fornybart drivstoff som konsernet benytter på sine kjøretøy i Norge og Sverige er sertifisert etter EUs bærekrafts kriterier.

I 2016 hadde Posten og Bring over 700 lastebiler på norske og svenske veier som benyttet fornybar diesel. Bring i Sverige har gjennomført en pilot for å teste ut fornybar diesel på lette lastebiler hvor leverandørene ikke godkjenner bruk av drivstoffet. Denne piloten har gitt gode resultater og drivstoffet fungerer helt problemfritt. Konsernet har over 100 biogasskjøretøy, inkludert verdens første EuroVI. I Bergen testes kjøretøy som går på bioetanol.

Konsernet har fått støtte fra Enova til å kjøpe inn de to første el-varebilene i Norden av en slik størrelse at de kan benyttes til utlevering av pakker og gods. El-varebilene skal benyttes i Oslo sentrum og vil bidra til å bygge et marked og vise at elektrisitet er et godt alternativ også i dette segmentet.

Norges største kjøretøypark med nullutslippsteknologi

Konsernet har i tillegg Norges største el-kjøretøypark med over 1200 elektriske kjøretøy. Vår satsing på elektriske kjøretøy skaper grønne arbeidsplasser, og i 2016 åpnet Loyds en ny fabrikk i Fredrikstad for å produsere flere el-mopeder. I dag bor over 80 prosent av befolkningen i Norge i byer og tettsteder, og det er forventet at denne andelen vil øke. Konsernets satsing på nullutslippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til at 39 sentrumsområder i byer/tettsteder over hele Norge har helt utslippsfri postdistribusjon. Dette medfører bedre luftkvalitet, redusert støy og klimautslipp.  Oslo, Bergen, Trondheim og Ålesund er blant de byene som har utslipps-fri postdistribusjon i sentrum.

Moderne kjøretøypark

Hyppig utskiftingstakt på våre kjøretøy fører til kjøretøy med moderne teknologi, som bidrar til reduserte lokale utslipp. 97 % av bilene i konsernet er EuroV eller EuroVI. Konsernet har innført hastighetsreduksjon som standard på alle nye biler og har i dag 650 lastebiler med hastighetsbegrensning, noe som gir fordeler både når det gjelder miljø og sikkerhet.

Togløsninger

Konsernet ser hele tiden etter togløsninger i samarbeid med våre kunder. I 2015 inngikk konsernet en femårig avtale med Green Cargo om seks avganger hver uke til Sverige. Denne løsningen erstatter ca. 20 000 lastebiler per år og reduserer utslippene med 4800 tonn CO2. Bring Linehaul har startet opp frakt av søppel på tog til Sverige, Jönköping – Bergen – Jönköping, med støtte fra Miljøfondet. De startet opp med to containere og utvidet dette til 27 containere i 2016.

Bygninger og energi

Posten og Bring  har kontinuerlig fokus på å effektivisere energi og arealbruk. Konsernet bruker fornybar elektrisitet, samtidig som vi jobber med å redusere energibruken. I tillegg til dette jobbes det aktivt med å miljøsertifisere enheter i Norge og Sverige.

Arealeffektivisering og samlokalisering

Postens Østlandsterminal åpnet i februar 2010 og var den gangen et svært miljøeffektivt bygg, med jordvarmeanlegg som bidrar til en betydelig reduksjon av terminalens miljøpåvirkning. Dette var første gangen man brukte jordvarme i et industribygg av denne størrelsen i Norge.

De senere årene har konsernet laget en ny terminalstruktur for å redusere arealbruk i både Norge og Sverige. Dette betyr at flere enheter samlokaliseres i eksisterende bygg, og det bygges helt nye terminaler for å erstatte eldre terminaler. Det reduserer antall kjørte kilometere og energiforbruk.

I 2017 vil konsernet åpne to nye moderne logistikkterminaler. Den ene terminalen er på Alnabru og skal varmes opp med jordvarme. Mer enn 30 varmebrønner vil gå 230 meter ned i grunnen. I den nye kjøle- og fryseterminalen blir det full energigjenvinning. Dette bygget vil erstatte tre terminaler i Oslo-området, noe som medfører ca. 10 000 færre kjørte kilometer per dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon. 

Europas mest energieffektive logistikksenter åpner i Trondheim i 2017. Dette bygget vil ha flere innovative energiløsninger, som blant annet solceller og vindkraft på taket, som gir energi til et energilager som benyttes til å lade regionens el-biler. Utebelysningen vil være selvstendige lysmaster drevet av vindkraft og solceller og som i tillegg kan benyttes til å lade ansattes el-sykler.

Posten og Brings logistikksenter Trondheim blir Europas mest miljøvennlige terminal når den åpner våren 2017.

Standardisering og sertifisering

Miljøsertifiseringer gir en tydelig dokumentasjon av miljøarbeidet som gjøres på den enkelte enhet og bidrar til å engasjere hver enkelt medarbeider.

Konsern - Bilde_Signe_2

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig miljøsertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. I Postens miljøarbeid er miljøfyrtårnsertifiseringer ett av flere miljøtiltak. Posten Norge har siden 2010 hatt fokus på miljøsertifisere postkontor, terminaler, distribusjonssentre og kundesentre. I tillegg er virksomhetene Bring Warehousing, Berger og Bring Frigo Warehouse sertifisert. Totalt er 45 bygg sertifisert i Miljøfyrtårnet. Vi erfarer store fordeler med denne sertifiseringen, men er også underlagt strenge miljøkrav:

  • Virksomhetene oppfyller ulike bransjekrav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
  • Miljøfyrtårn arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.
  • Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering.
  • Fokus på miljø gir direkte besparelser i lavere energiforbruk og mindre avfall.

Bring i Sverige er sertifisert etter ISO 14001. Posten leverer klimaregnskap i henhold til Greenhouse Gas Protocol.

Opprinnelsesgaranti for energi

Konsernet kjøper strøm med opprinnelsesgaranti for hele sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Dette innebærer at strømmen produseres av fornybare kilder, som vind- og vannkraft, og at ingen fossile kilder brukes.

Energieffektivisering

Konsernet jobber aktivt med å redusere strømforbruket. Dette gjøres bl.a. ved at store deler av konsernet registrerer sitt strømforbruk i et felles system, noe som gir et detaljert bilde av strømforbruket helt ned på timenivå. Miljøfondet har gitt støtte til å etablere ENØK-tiltak, som for eksempel solcellepaneler, energikartlegginger, bevegelsessensorer og ledbelysning i frysehus samt innovative energiløsninger, som energi fra vind og sol, for å lade el-biler og lysmaster drevet av solceller og vindturbiner.

Avfall

Posten har i lang tid hatt fokus på å øke kildesorteringen av konsernets avfall, og har en kildesorteringsgrad på over 80 prosent. Et eksempel et stort oppussingsprosjekt på hovedkontoret i 2017 som har lagt stor vekt på å redusere avfall og ha høy grad av gjenvinning. I oppussingsprosjektet reduseres arealforbruket med to etasjer, over 700 stoler trekkes om og gjenbrukes, og alle skap og 70 prosent av møtebord gjenbrukes. Alle overskuddsmøbler selges eller gis bort. Posten Norge AS er medlem av Grønt Punkt.

Kunder, innkjøp og samarbeidspartnere

En viktig del av miljøarbeidet er samarbeidet og dialogen med kunder og samarbeidspartnere. Flere og flere av våre kunder etterspør miljøvennlige alternativer. Konsernet samarbeider med flere ulike interessenter – alt fra myndigheter til stiftelser og næringsliv – for å drive miljøarbeidet og legge til rette for forutsigbarhet og gode rammebetingelser. Les mer om våre samarbeid her. 

Klimanøytrale tjenester

Posten og Bring tilbyr klimanøytral servicepakke og klimanøytral distribusjon av adresserte og uadresserte sendinger for bedriftsmarkedet. De viktigste interne tiltakene for å redusere CO2-utslipp for denne tjenesten, er å ta i bruk kjøretøy uten fossilt drivstoff og å gjennomføre kurs i miljøeffektiv kjøring for sjåfører. I dag er det umulig å gjøre denne tjenesten helt CO2-fri. For å kompensere for restutslippet kjøper Posten klimakvoter. Les mer om våre klimanøytrale tjenester her. 

Miljøkrav ved innkjøp

Store deler av konsernets utslipp er fra underleverandører. Det er avgjørende at konsernet stiller tydelig krav til og samarbeider med sine leverandører i alle innkjøpsstadier, inkludert pre-kvalifisering til kontraktsoppfølging. Konsernet har også blitt medlem av Svanens Innkjøperklubb, noe som innebærer at vi jobber aktivt med å øke andelen svanemerkede produkter og tjenester i de innkjøpene som Posten gjør.

Oppfølging av leverandører

Konsernet stiller tydelige miljøkrav til sine transportleverandører når det gjelder euroklasse, hastighetsbegrensning og opplæring i miljøeffektiv kjøring.  Leverandørene må godkjenne konsernets miljøerklæring og besvare en årlig egenvurdering av sin miljøprestasjon. Du kan lese mer om konsernets leverandørstyring her og i konsernets bærekraftrapport (PDF). 

Medarbeidere

Medarbeiderne i Posten og Bring er en av de viktigste faktorene for å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor satses det mye på kompetanseøkning innen miljøområdet. I tillegg til dette finnes Miljøfondet, som gjør det mulig for medarbeiderne å engasjere seg i miljøarbeidet.

Opplæring i miljøeffektiv kjøring

Konsernet legger vekt på miljøeffektiv kjøring for sjåfører, også de med førerklasse B. Alle sjåfører i Posten og Bring for tyngre kjøretøy gjennomfører etterutdanning for yrkessjåfører hvert femte år, og det er etablert et opplæringsprogram med landsdekkende kursleverandører. I dette ukes kurset er miljøeffektiv kjøring er en viktig del. For postbudene er det utviklet et internt opplæringsprogram i samarbeid med ATL (Autoriserte trafikkskolers landsforbund). I 2014 startet arbeidet med å montere kjørecomputere i våre tyngre kjøretøy, i løpet 2016 er det montert over 1500 kjørecomputere. Dette bidrar til redusert drivstofforbruk og tomgangskjøring.

Miljø e-læringsprogrammet «Steg for steg»

Konsernet lanserte et eget miljø e-læringsprogram for alle ansatte i 2015. Kurset er skreddersydd for Posten og Bring. Hensikten er å gi grunnleggende opplæring i konsernets miljøarbeid, samt inspirere til å gjøre gode miljøvalg.

Miljøfondet – Finding Green Ways

Konsernet har etablert et Miljøfond, som har som mål å engasjere medarbeiderne til å finne tiltak som kan redusere konsernets miljøpåvirkning. Alle medarbeiderne har mulighet til å søke om bidrag fra Miljøfondet til prosjekter som reduserer konsernets miljøpåvirkning. Blant tiltakene som har mottatt støtte, er el-biler, biogasslastebiler, el-sykler, solcellepaneler på terminaltak og andre innovative energiløsninger i bygg, ladestasjoner, sykkelkampanjer, forskningsprosjekter og innføring av kildesortering.