Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Sykefravær

God oppfølging av syke medarbeidere er viktig i Posten og Bring.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

CO-BRAND_H_188_copy

Den langsiktige trenden viser at konsernets sykefravær har gått ned fra 9,2 % til 5,8 % i perioden 2008–2017. Lavere sykefravær er først og fremst viktig for den enkelte, men også viktig for konsernet og samfunnet.

Hvis en medarbeider blir syk, har vi flere tiltak for å følge opp den syke og tilrettelegge arbeidet på en slik måte at medarbeideren så raskt som mulig kan komme tilbake i jobb. Målet er en åpen kommunikasjon mellom leder og medarbeider om arbeidsevne, tilrettelegging og andre tiltak knyttet til arbeidsforholdet.

God oppfølging av sykefravær i Posten og Bring kjennetegnes ved:

  • God og åpen dialog tidlig mellom leder og medarbeider
  • Avklaring av arbeidsevne
  • Medarbeiders medvirkning
  • Midlertidig tilrettelegging og god dokumentasjon av utprøvde tiltak
  • Bruk av bedriftshelsetjenesten (BHT) og NAV i oppfølgingen
  • Forebygging og nærvær

Konsernet har i stor grad fokusert på oppfølging av sykefravær og innarbeidet en god systematikk og struktur for oppfølging på individnivå. Hoveddelen av sykefraværsarbeidet i Posten og Bring gjennomføres i den løpende kontakten mellom leder og medarbeider. Sammen skal leder og medarbeider samarbeide for å finne løsninger, slik at medarbeideren kan være på jobb med arbeidsevnen sin og/eller komme raskest mulig tilbake på jobb. BHT, stab, tillitsvalgt, verneombud og NAV er viktige støttespillere i dette arbeidet.

Virkemidler

Systematisk arbeid med gjentagende, høyt sykefravær

Posten og Bring vektlegger en faktabasert tilnærming til sykefraværsarbeid, slik at vi kan målrette innsatsen mot de områdene hvor potensialet for reduksjon i sykefraværet er størst. Et av disse områdene er medarbeidere med et gjentagende, høyt sykefravær. Systematikken, kalt «Det Nytter», har gitt godt effekt og antall medarbeidere med høy  fraværshyppighet er redusert med over 50%  ved utgangen av 2016 sammenlignet med 2010.

Oppfølging fra bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Posten og Bring utfører viktige oppgaver med vekt på like tjenester og høy kvalitet over hele landet. BHT bistår i det forebyggende helse- og arbeidsmiljøarbeidet, og gir leder HMS-faglige råd/bistand i forkant og underveis i beslutningsprosesser som har betydning for arbeidsmiljøet. BHT er også en viktig bidragsyter ved å bidra med helsefaglige vurderinger i sykefraværssaker. BHT skal ha en fri og uavhengig rolle i Posten og Brings systematiske HMS-arbeid. De kan bistå arbeidsgiver, medarbeider og deres representanter i arbeidet for et helsefremmende arbeidsmiljø.