Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Klimanøytrale tjenester

Posten tilbyr klimanøytral servicepakke og klimanøytral distribusjon av adresserte og uadresserte sendinger for bedriftsmarkedet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Togtransport

70 % prosent av utslippene våre er knyttet til biltransport. De viktigste interne tiltakene for å redusere CO2-utslipp for disse tjenestene er derfor å ta i bruk kjøretøy uten fossilt drivstoff, gjennomføre kurs i miljøeffektiv kjøring for sjåfører og å øke fyllingsgraden i bilene. I dag er det umulig å gjøre tjenestene helt CO2-frie. For å kompensere for restutslippet kjøper Posten klimakvoter.

Klimanøytral distribusjon er B-post og reklame som fraktes med tog, bil eller båt. Post som fraktes med fly (A-prioritet), klimanøytraliseres ikke.
Du kan velge å vise at din utsendelse er klimanøytral ved å bruke Posten sitt merke for «Klimanøytral distribusjon».

Klimanøytral servicepakke er et produkt for deg som skal handle i for eksempel nettbutikk, og er opptatt av en mindre miljøbelastende framsendingsmåte.

Hva innebærer klimanøytralisering?

Klimanøytral Servicepakke og klimanøytral distribusjon tilfredsstiller Forbrukerombudets krav til klimanøytrale produkter gjennom:

  • eksternt godkjente handlingsplaner for å redusere produktets klimagassutslipp
  • eksternt godkjent klimaregnskap for hele produktets verdikjede – det vil si fra innleveringssted til og med utleveringspunkt
  • at våre planer for klimanøytralisering er revidert og godkjent av Co2focus
  • at utslipp vi ikke klarer å redusere selv, kompenseres gjennom kjøp av klimakvoter, slik at tjenestene ikke øker verdens klimagassutslipp


Kvoter og klimakvoteprosjektet

Posten Norge kjøper årlig kvoter for å klimanøytralisere restutslippene. For 2016 har vi kjøpt kvoter gjennom et prosjekt som erstatter fossilt energi med elektrisitet fra vannkraft i Vietnam. Prosjektet jobber på samme måte som Posten – ved å erstatte fossilt drivstoff med mindre forurensende energikilder. Les mer om prosjektet (PDF).
Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2). Klimakvotene som blir kjøpt via Miljødirektoratet, tas ut av det offisielle kvotemarkedet. De kan dermed ikke selges videre.

Slik beregnes klimagassutslipp

Utregningen følger Greenhouse Gas-protokollens (GHG) retningslinjer. Analysen er gjort ved å ta utgangspunkt i konsernets klimaregnskap og fordele dette på alle produktene våre, basert på fordelingsnøkler utviklet i forbindelse med intern kostnadsfordeling. I beregningene av utslipp fra transport er CO2, CH4 (metan) og N2O (lystgass) inkludert, siden disse gassene er de viktigste faktorene.

Samlet utslipp av klimagasser beregnes ved å summere utslippene av de enkelte klimagassene omregnet til CO2-ekvivalenter. Dette gjøres ved hjelp av en såkalt GWP-verdi (Global Warming Potensial), som defineres som den akkumulerte påvirkningen på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom. Utslippene kan vi spesifisere i båt, bil, fly og tog.