Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Jobbsikkerhet

Konsernet jobber langsiktig og systematisk med jobbsikkerhet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Sikkerhetskampanjer er en viktig del av sikkerhetsarbeidet.

Sikkerhetsarbeidet skjer blant annet gjennom sikkerhetsrevisjoner av driftsenheter, gransking av ulykker, rapportering av uønskede hendelser og nestenulykker og sikkerhetssamtaler mellom ledere og medarbeidere. 

Posten og Bring registrerer og måler utviklingen i skader og ulykker. Målingene brukes til å iverksette tiltak for å redusere antall ulykker som fører til fravær. Antall registrerte fraværsskader har vist en klar og positiv nedgang, og siden 2008 har det vært en kontinuerlig reduksjon av antall personskader. Konsernet registrerer fraværsskader etter Norsk Industris standard. Fraværsskader som krever medisinsk behandling inngår i H1-verdien, mens H2-skader er alle personskader, inklusive H1-skader.

Virkemidler

Konsernets langsiktige og systematiske arbeid med jobbsikkerhet har bidratt til en robust plattform av verktøy, systemer og kompetanse:

Sikkerhetsstandard HMS

Sikkerhetsstandard HMS er et viktig bidrag til å skape et sikkert arbeidsmiljø. Sikkerhetsstandarden er en obligatorisk sjekkliste for alle ledere, og består av kontrollpunkter som omfatter alt fra sikring av bygg og gods til de viktigste områdene for å skape et sikkert arbeidsmiljø. Standarden tar utgangspunkt i skandinavisk lovverk og forskrifter og HMS-kravene i konsernet. Kontrollpunktene beskriver HMS-kravene innenfor de ulike områdene og hva som skal til for å bli godkjent. Standarden gjelder for hele Posten-konsernet, og blir ajourført én gang per kalenderår. Sikkerhetsstandarden benyttes i sentrale revisjoner og årlige egenevalueringer på den enkelte enhet.

Risikovurderinger

Risikovurderinger på HMS-området sikrer at konsernet systematisk vurderer hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen og sørger for å iverksette forebyggende tiltak. Det iverksettes risikovurderinger både lokalt og på konsernnivå ved f.eks. omlegging av produksjonsmåter, nye arbeidsprosesser, ny teknologi, omstillinger og endringer i arbeidstid som skift- eller nattarbeid.

Registrering av nestenulykker og uønskede hendelser

Posten ønsker færrest mulig ulykker/skader, men flest mulig rapporter på nestenulykker/uønskede hendelser. Alle hendelser som kunne ført til skade eller ulykke registreres lokalt. Hendelsene analyseres for å øke kunnskapen om risikoforhold, og iverksette forebyggende tiltak lokalt og på konsernnivå.

Gransking av skader og alvorlige hendelser

For å øke vår kunnskap om hvorfor ulykker inntreffer skal alle alvorlige hendelser der medarbeidere har blitt skadet eller hvor skade kunne ha inntruffet granskes. Rapportene benyttes til læring. Granskingene bidrar til å avdekke de bakenforliggende årsakene til at ulykker skjer- og sikrer at forebyggende tiltak iverksettes. Alle granskingsrapportene blir anonymisert og gjort tilgjengelig på intranettet.

Holdningsskapende kampanjer

Konsernet har tre overgripende «Vær sikker»-regler som alle ansatte skal kunne (se bilde).

værsikker2


Begrepet «Ta 2» med tilhørende logo, er et hjelpemiddel og påminnelse til hver medarbeider til å gjøre sin egen risikovurdering i situasjoner som krever det. Dette budskapet er spredt ut på alle konsernets fysiske og elektroniske møteplasser. I tillegg gjennomføres det løpende og mer kortvarige kampanjer lokalt og konsernfelles, som f.eks. «Skadefri sommer» og «Stille avvik».

Sikkerhetssamtaler

Alle medarbeidere i driftsenheter skal ha en årlig sikkerhetssamtale med nærmeste leder. I samtalen tas viktige sikkerhetsutfordringer i arbeidshverdagen opp, og samtalen skal gi økt individuell sikkerhetsforståelse. Samtalen baserer seg på en mal tilpasset de ulike jobbkategoriene som f.eks. postbud, sjåfør og befrakter. 

Transport av farlig gods

Medarbeidere som håndterer farlig gods får opplæring internt av sertifiserte sikkerhetsrådgivere. Opplæringen er tilpasset ansvars- og arbeidsoppgaver. Sjåfører som transporterer ADR gods sertifiseres for dette i tillegg. Sjåførhåndbøker og intranett gir målrettet informasjon om farlig gods, tilpasset ledere og medarbeideres behov for kunnskap.