Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Ekstra innsats for mangfold og integrering

Ekstra innsats for mangfold og integrering

Posten Norge er en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Det betyr stor variasjon i arbeidsstokken når det gjelder alder, kjønn, religion, seksuell orientering og etnisitet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Særlig etnisitet er et satsingsområde i konsernets arbeid med mangfold og integrering. Det er iverksatt flere interne tiltak for å øke mangfoldsandelen i stillinger innen ledelse, stab og administrasjon. I tillegg er det iverksatt eksterne tiltak for å fremme inkludering av først og fremst arbeidsledige innvandrerkvinner.

Våre medarbeidere er fra mange nasjoner og representerer ulike kulturer, språk og religiøs tilhørighet. I 2017 hadde 15,8 prosent av medarbeiderne i den norske delen av konsernet innvandrerbakgrunn, en økning på 1,3 prosentpoeng fra 2016. For stillinger innen ledelse, stab og administrasjon var andelen 6,7 prosent. Andelen ledere med
innvandrerbakgrunn har økt fra 4,6 prosent i 2016 til 5,2 prosent
i 2017.

Konsernets verdigrunnlag

Konsernets verdigrunnlag uttrykker et syn på medarbeiderne hvor mangfold og inkludering er viktig: «Konsernet skal være en attraktiv arbeidsplass med et mangfoldig og inkluderende miljø preget av redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot.»

Integreringstiltak i Posten

Posten har et klart mål om å speile det etniske mangfoldet i samfunnet på alle nivåer i organisasjonen. Følgende tiltak skal bidra til målet:

Rekruttering og rekrutteringsetikk

Postens etiske retningslinjer for rekruttering fastslår at: «Rekrutteringsarbeidet i konsernet skal være forankret i Postens verdigrunnlag, og skal kjennetegnes ved at alle søkerne opplever å ha like muligheter for ansettelse, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering eller religiøs-, etnisk- og kulturell bakgrunn.»

Ingressen i konsernets stillingsannonser er generelt utformet og skal appellere til alle aktuelle søkere uavhengig av kjønn, alder og etnisitet: «Verdiene våre Redelighet, Respekt, Samhandling, Åpenhet og Mot styrer måten vi jobber på, og bidrar til en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass.»

Språk

Norsk er arbeidsspråket i Posten. For å jobbe hos oss krever vi at ansatte behersker norsk muntlig og skriftlig. Vi har erfart at språk er nøkkelen til en vellykket integrering. For den enkelte gir det også bedre forutsetninger for videre karriere.

Det tilbys kurs i grunnleggende norskkunnskaper for ansatte i Posten og Bring. Kursene gjennomføres to ganger i året, fortrinnsvis høst og vår. Det settes opp kurs i de store byene over hele landet på bakgrunn av innmeldt behov.

Medarbeiderundersøkelse

Postens årlige anonyme medarbeiderundersøkelse har spørsmål om mobbing, trakassering og diskriminering. Dersom undersøkelsen avdekker slike forhold, har leder ansvar for å ta opp temaet til diskusjon på avdelingsmøte, og sette opp egen handlingsplan med konkrete tiltak.

Religionsfrihet

På flere av Postens enheter er det avsatt et eget rom til meditasjon og bønn. Noen enheter har også installert huktoalett i tillegg til vanlige toaletter. Det er aksept for bruk av religiøst betinget klesplagg i Posten. Kantinematen på noen av våre største arbeidsplasser er variert med hensyn til ulike allergier, har et større utvalg av vegetarmat og tilbyr enkelte steder halalmat.

Rasisme og diskriminering

Posten i Norge har siden desember 2000 vært rasismefri sone. Avtalen fornyes annethvert år. I januar 2012 ble avtalen mellom Norsk Folkehjelp, LO-forbundene i konsernet og Posten Norge AS utvidet til å gjelde alle selskapene i hele konsernet.

Gjennom avtalen forplikter Posten seg til å jobbe for likeverd og sikre mangfoldet blant de ansatte. Avtalen kommuniserer et klart budskap: «Her skal det være plass for alle, uansett hudfarge, religion, handikap, seksuell legning eller kulturbakgrunn.» Plakater om dette er satt opp på alle arbeidsplasser, og brudd på spillereglene påtales. Rasismefri sone er også tatt inn som eget punkt i Postens arbeidsreglement.

Internt traineeprogram

085212
Deltakere i Postens mangfoldsprogram "Du gjør forskjellen". Fra venstre: Said Hassan Ahmed, Wasif Jalal, Aleksander Boberg og Nighat Yasmeen Ali.

«Du gjør forskjellen» er et internt traineeprogram for medarbeidere med innvandrerbakgrunn som ønsker erfaring fra stillinger i administrasjon og ledelse i Posten-konsernet. Det retter seg spesielt mot driftsmedarbeidere som har en kompetanse de ikke får brukt i sin nåværende stilling. Målet er å bidra til økt mangfold i ledelse, stab og administrasjon. Programmet består av hospiteringer i ulike deler av konsernet i ett år. Deltakerne tilbys egen mentor, relevante kurs og muligheten til å bygge nettverk.

Mentorprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner

066360
Prosjektleder Heidi Ihle Edvardsen i Posten erHadeel Hasan Mechmans mentor.

Ressurspersoner i Posten Norge er mentorer for arbeidsledige innvandrerkvinner. Ved oppstarten av programmet i 2011 var alle mentorene kvinnelige ledere i Posten. I dag er mentorene både menn og kvinner i rollen som leder, tillitsvalgt, verneombud eller annen fagperson med ønske om å bidra til inkludering. Mentorene fungerer både som en kontakt og en «døråpner» for kvinnene inn mot arbeidslivet. De bistår kvinnene med jobbsøking og gir kunnskaper om det norske arbeidslivet. Siste runde av mentorprogrammet, kull 4, ble gjennomført i samarbeid med det sosiale entreprenørskapet Moving Mamas.

Kontaktinfo: Alle henvendelser om mangfold og integrering kan sendes til sharmin.ahmed@posten.no.

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere

Norsk Folkehjelp

Posten samarbeider med Norsk Folkehjelp om «rasismefri sone» og har dermed forpliktet seg til å ha en utadrettet rasismefri profil. Samarbeidet muliggjør også kompetanseheving innen integrerings- og mangfoldsarbeid.

VOX, Kunnskapsdepartementet

Konsernet jobber aktivt for å heve generell basiskompetanse hos voksne arbeidstakere og heve språkkompetansen hos sine medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsavtalen med VOX innebærer at konsernet mottar midler til dette viktige arbeidet.

AOF

Kurs i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlige ferdigheter (norskkurs) leveres av studieforbundet AOF.

Ambisjoner.no

Samarbeid med ambisjoner.no skal bidra til at Postens mangfoldssatsing blir synlig på flerkulturelle plattformer. Gjennom en bedriftspresentasjon og link til Postens ledige stillinger ønsker vi å øke antallet kvalifiserte søkere til ulike fagstillinger.

Utrop

Posten har et samarbeid med utrop, som er den første flerkulturelle avisen, for å synliggjøre mangfoldet i bedriften.

Oslo Kommune

Posten Norge er signert i Oslo Kommunes Mangfoldscharter. Gjennom jevnlige frokostseminarer løftes ulike mangfoldstema på agendaen.