Miljøtiltak i Posten

Det grønne skiftet er i gang i konsernet og gjennom en rekke tiltak skal Posten Norge redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2020. Miljø er et av konsernets viktigste satsningsområder. Som en av Nordens største transportvirksomheter er særlig belastningen fra CO2 betydelig.

Klimanøytral godstransport

Konsernet ønsker å utføre all sin transportvirksomhet klimanøytralt. I 2015 besluttet Konsernet å bytte ut fossilt drivstoff med fornybar diesel for all tungtransport. Det grønne skiftet innebærer at ca. 1000 lastebiler på norske og svenske veier vil benytte fossilfri diesel i løpet av 2016. Det fører til vesentlig reduksjon av klimautslipp og lokal forurensing. Posten og Bring er den første aktøren i Norge som går over til den nye typen andregenerasjons fornybar diesel og allerede nå er det ca 120 lastebiler i Norge og Sverige som fyller fornybart drivstoff. Konsernet har i tillegg ca. 300 kjøretøy på biogass, bioetanol og biodiesel.

CO2-fri postdistribusjon i 21 byer/steder

Konsernet har Norges største el-kjøretøypark med 1250 elektriske kjøretøy bestående av 582 el-mopeder, 201 el-biler og 180 el-traller. I 2015 besluttet konsernet for å gjøre et av verdens største enkeltkjøp av 241 el-biler. I løpet av 2015/2016 skal de nye el-biler tas i bruk i postdistribusjon over hele landet. Satsningen på nullutslippsløsninger og samlokalisering av disse har ført til 21 sentrumsområder i byer/steder over hele Norge har helt Co2-fri brevdistribusjon. Dette medfører bedre luftkvalitet, redusert støy og klimautslipp. Satsningen utvides til 20 nye byer i 2016.

Miljø e-læringsprogrammet «Steg for steg»

Konsernet har utviklet ett eget miljø e-læringsprogram for ansatte i Posten og Bring. Kurset tar utgangspunkt i konsernets drift, miljøutfordringer, mål, og tiltak. I tillegg gir programmet en generell innføring i de klimautfordringer som vi står ovenfor og skal gi inspirasjon til å ta gode miljøvalg på jobb og privat.

Miljøfondet – Finding Green Ways

I 2012 lanserte konsernet Miljøfondet, som har som mål å engasjere medarbeiderne til å finne tiltak som kan redusere konsernets miljøpåvirkning. Alle medarbeiderne har mulighet til å søke om bidrag fra Miljøfondet til prosjekter som reduserer konsernets miljøpåvirkning. Miljøfondet er nå i sitt tredje år. Frem til 2015 har Miljøfondet behandlet over 200 søknader. Miljøtiltakene som har fått støtte fra Miljøfondet har en estimert CO2 besparelse på ca 4000 tCO2.

Klimanøytrale tjenester

Posten og Bring tilbyr klimanøytral servicepakke og klimanøytral distribusjon av adresserte og uadresserte sendinger for bedriftsmarkedet. De viktigste interne tiltakene for å redusere CO2-utslipp for denne tjenesten, er å ta i bruk kjøretøy uten fossilt drivstoff og å gjennomføre kurs i miljøeffektiv kjøring for sjåfører. I dag er det umulig å gjøre denne tjenesten helt CO2-fri. For å kompensere for restutslippet kjøper Posten klimakvoter.

Miljøkrav ved innkjøp

Store deler av konsernets utslipp er fra underleverandører. Det er avgjørende at konsernet stiller tydelig krav til og samarbeider med sine leverandører i alle innkjøpsstadier, inkludert pre-kvalifisering til kontraktsoppfølging. Konsernet har også blitt medlem av Svanens Innkjøperklubb, noe som innebærer at vi jobber aktivt med å øke andelen svanemerkede produkter og tjenester i de innkjøpene som Posten gjør.

Oppfølging av leverandører

Konsernet stiller tydelige miljøkrav til sine transportleverandører når det gjelder euroklasse, hastighetsbegrensning og opplæring i miljøeffektiv kjøring. Leverandørene må godkjenne konsernets miljøerklæring og besvare en årlig egenvurdering av sin miljøprestasjon. Du kan lese mer om konsernets leverandørstyring i integritetsrapporten.

Standardisering og sertifisering

Miljøsertifiseringer gir en tydelig dokumentasjon av miljøarbeidet som gjøres på den enkelte enhet og som også bidrar til å engasjere hver enkelt. Konsernet har sertifisert alle gjenværende postkontor og totalt har konsernet 50 miljøfyrtårnsertifiserte enheter, inkluder hovedkontoret i Posten Norge og 12 enheter som er ISO 4001-sertifiser. Posten leverer klimaregnskap ihht. Greenhous Gas Protokol.

Energieffektivisering

Konsernet jobber aktivt med å redusere strømforbruket. Dette gjøres bl.a. ved at store deler av konsernet registrerer sitt strømforbruk gjennom EOS-loggen, noe som gir et detaljert bilde av strømforbruket helt ned på timenivå. Konsernet har redusert sine utslipp fra bygninger med 13 prosent i 2014. Miljøfondet har gitt støtte til å etablere ENØK-tiltak som for eksempel solcellepaneler, energikartlegginger, bevegelsessensorer, ledbelysning i frysehus og andre enøktiltak ved mange av våre enheter.

Opprinnelsesgaranti for energi

Konsernet kjøper strøm med opprinnelsesgaranti for hele sin virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Dette innebærer at strømmen produseres av fornybare kilder, som vind- og vannkraft, og at ingen fossile kilder brukes.

Arealeffektivisering og samlokalisering

De senere årene har Konsernet lagt en ny terminalstruktur for å redusere arealbruk i både Norge og Sverige. Dette betyr at flere enheter samlokaliseres i eksisterende bygg og det bygges helt nye terminaler for å erstatte eldre terminaler.

Ett eksempel på dette er Konsernets nye logistikksenter som bygges på Alnabru. Logistikksenteret skal stå ferdig i 2017 og skal varmes opp med jordvarme, og mer enn 30 varmebrønner vil gå 230 meter ned i grunnen. I den nye kjøle- og fryseterminalen blir det full energigjenvinning. Dette bygget vil erstatte tre terminaler i Oslo-område, noe som medfører ca 10.000 færre kjørte kilometer per dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon.

Postens Østlandsterminal åpnet i februar 2010 og håndterer mer enn 60 prosent av postvolumene i Norge. Østlandsterminalen har ført til at Region Oslo og Akershus har hatt en netto arealeffektivisering på ca. 10 000 m2 ved åpningen. Terminalen har et jordvarmeanlegg som bidrar til en betydelig reduksjon av terminalens miljøpåvirkning. Dette er første gangen man bruker jordvarme i et industribygg av denne størrelsen i Norge. Arbeidet med arealeffektivisering er en kontinuerlig prosess i konsernet og stadig flere enheter flytter inn i terminalen.

Avfall

Posten har i lang tid hatt fokus på å øke kildesorteringen av konsernets avfall. I 2014 kildesorterte Posten 82,4 prosent av avfallet sitt. Konsernet er medlem av Grønt Punkt.