Resultater

Miljø er et av konsernets viktigste satsingsområder innenfor samfunnsansvar. Som en av Nordens største transportvirksomheter er særlig belastningen fra CO2-utslipp betydelig.

Vi jobber derfor aktivt for å redusere graden av hvordan vi påvirker miljøet igjennom konsernets aktiviteter. (GRI EN 26) Postens miljøvisjon er å «jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern.»

Ledelsestilnærming

o Miljøarbeidet er definert som en viktig del av konsernets samfunnsansvar.

o Konsernledelsen blir regelmessig orientert om miljøarbeidet hvor fremdrift på sentrale tiltak blir lagt frem.

o Miljøarbeidet er definert i en egen miljøpolicy og strategi. Arbeidet inngår som en del av konsernets risikostyring.

o Konsernet jobber etter miljøhandlingsplaner i forretningsområdene. Planene viser hvilke miljøtiltak som skal gjennomføres og hvilken CO2- effekt tiltakene har.

Organisering

o Et sentralt miljøteam i konsernstab HR HMS sikrer systematikk, konsernfelles gjenbruk av gode løsninger og en helhetlig tilnærming.

o Et konsernfelles miljønettverk som består av ressurspersoner innen miljø fra forretningsområdene, sikrer at konsernet deler erfaringer og beste praksis på tvers av organisasjonen.

o Konsernet sikrer tilgang til nødvendig ekspertkompetanse på spesifikke områder gjennom eksterne samarbeidspartnere og leverandører.

Les mer om Posten og Brings miljøarbeid i miljørapporten