Sikkerhet på arbeidsplassen

Postens strategiske mål er å ha et helsefremmende arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet som en følge av arbeidet.

blindsone-3-082979
"Du er i blindsonen!" Konsernet arbeider systematisk med jobbsikkerhet.
Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – inkludert ulykkesberedskap er en del av den pålagte etterutdanningen til yrkessjåfører.
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – inkludert ulykkesberedskap – er en del av den pålagte etterutdanningen til yrkessjåfører.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Konsernets tre overgripende Vær sikker-regler.

Alle medarbeidere i Posten skal ha tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet. De skal kjenne til mulige farer og problemer som er forbundet med å utføre egne arbeidsoppgaver.

De skal ha HMS-opplæring som er nødvendig for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å forebygge sykdommer og skader som kan være en følge av arbeidet.

Ledere med personalansvar skal ha tilstrekkelig HMS-kompetanse for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. HMS skal være øverst på agendaen i alle ledermøter.

Virkemidler

Konsernets langsiktige og systematiske arbeid med jobbsikkerhet har bidratt til en robust plattform av verktøy, systemer og kompetanse:

Risikovurderinger

Risikovurderinger på HMS-området sikrer at konsernet systematisk vurderer hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen og sørger for å iverksette forebyggende tiltak. Det iverksettes risikovurderinger både lokalt og på konsernnivå ved f.eks. omlegging av produksjonsmåter, nye arbeidsprosesser, ny teknologi, omstillinger og endringer i arbeidstid som skift- eller nattarbeid.

Sikkerhetsstandard HMS

«Postens Sikkerhetsstandard HMS» består av 103 kontrollpunkter som omfatter alt fra sikring av bygg og gods til de viktigste områdene for å skape et sikkert arbeidsmiljø. Verktøyet inneholder beskrivelser som illustrerer hva som skal til for å bli «Godkjent» på hvert kontrollpunkt. Kontrollpunktene er delt inn i krav til dokumentasjon, kompetanse og utførelse.  Sikkerhetsstandarden benyttes i sentrale revisjoner og årlige egenevalueringer på den enkelte enhet.

Registrering av nestenulykker og uønskede hendelser

Alle hendelser som kunne ført til skade eller ulykke registreres lokalt. Hendelsene analyseres for å øke kunnskapen om risikoforhold, og iverksette forebyggende tiltak lokalt og på konsernnivå.

Gransking av skader og alvorlige hendelser

Alle tilfeller av ulykker, hendelser med personskade og alvorlige nestenulykker granskes av interne fagfolk. Det utarbeides anonymiserte granskingsrapporter med læringspunkter, som formidles til alle relevante enheter og benyttes for å iverksette tiltak.

Holdningsskapende kampanjer

Konsernet har tre overgripende Vær sikker-regler som alle ansatte skal kunne. Begrepet  «Ta 2» med tilhørende logo, er et hjelpemiddel og påminnelse til hver medarbeider til å gjøre sin egen risikovurdering i situasjoner som krever det. Dette budskapet er spredt ut på alle konsernets fysiske og elektroniske møteplasser. I tillegg gjennomføres det løpende og mer kortvarige kampanjer lokalt og konsernfelles, som f.eks. «Sikkert arbeids på bakløfter», «Skadefri sommer» og «Stille avvik».

Sikkerhetssamtaler

Alle medarbeidere i driftsenheter skal ha en årlig sikkerhetssamtale med nærmeste leder. I samtalen tas viktige sikkerhetsutfordringer i arbeidshverdagen opp, og samtalen skal gi økt individuell sikkerhetsforståelse. Samtalen baserer seg på en mal tilpasset de ulike jobbkategoriene som f.eks. postbud, sjåfør og befrakter.

Sikkerhet i trafikken

Konsernet arbeider på flere områder for å ivareta trafikksikkerheten, bl.a. gjennom kurset «Miljøeffektiv og sikker kjøring». Målet er at sjåførene skal bli bevisst faktorer som gir optimal kjøring, og forbedre egen kjøremåte. Opplæringen har gått over flere år og gjennomføres etter lokalt initiativ ved behov.

Transport av farlig gods

Medarbeidere som håndterer farlig gods får opplæring internt av sertifiserte sikkerhetsrådgivere. Opplæringen er tilpasset ansvars- og arbeidsoppgaver. Sjåfører som transporterer ADR gods sertifiseres for dette i tillegg. Sjåførhåndbøker og intranett gir målrettet informasjon om farlig gods, tilpasset ledere og medarbeideres behov for kunnskap.

Resultater

Et helsefremmende arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet eller syk som følge av arbeidet, er et strategisk mål for Posten. 500 flere medarbeidere er på jobb i dag sammenlignet med inngangen til 2006, og antallet alvorlige fraværsskader har gått ned.

I 2015 ble det gjennomført 34 sentrale revisjoner basert på Postens «Sikkerhetsstandard HMS».  Ledere i Posten og Bring gjennomførte dessuten 550 lokale egenevalueringer – en sjekk av egen standard i henhold til Postens sikkerhetsstandard. Resultatet håndteres i lokale HMS-samarbeidsgrupper.

Konsernet registrerer fraværsskader etter Norsk Industris standard. Fraværsskader som krever medisinsk behandling, inngår i H1-verdien, mens H2-skader er alle personskader inklusive H1-skader. I 2014 ble det registrert til sammen 383 personskader (H2) i konsernet mot 489 i 2013, mens det var 144 H1-skader mot 162 i 2013. Forbedringen på 11,1 prosent fra 2013 bidro til at H1-verdien for konsernet ble 4,8. Det betyr at resultatet var bedre enn målet på 4,9. H2-verdien for konsernet endte på 12,7, som er 0,8 prosentpoeng bedre enn målet for året og 17,8 prosent bedre enn i 2013.